FEEDBACK

Classics of Forbidden City: Imperial Seals of the Ming & Qing Dynasties

Price: $82.54 $58.00 (Save $24.54)
Add to Wishlist

Details
《故宫经典:明清帝后宝玺》的体例,分明、清两个单元。每一个单元又分国宝、御书钤用诸玺、后妃宝玺、皇帝升袝庙号谥号册宝及附录诸部分。由于故宫收藏的明清两代帝后宝玺数量和内容不同,两单元诸部分中简繁不一。明代部分从简,皇帝御书钤用诸玺仅分宫殿名玺、赞颂天道勤求治理祝语玺、道篆青词钤用诸玺及佛菩萨图形三部分,其他部分不分细目。清代宝玺由于数量较多,分目从繁。清代皇帝御书钤用诸玺,下分宫殿名玺和康熙、雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同冶、光绪、宣统诸玺十个细目;后妃宝玺中,分尊号诸宝、徽号册宝、御书钤用诸玺三个细目;帝后升袝庙号谥号册宝中,又分皇帝和皇后两个细目,清比明繁,可以更清晰反映清代帝后宝玺的概况。又,明代铁券和清代符牌,虽然不是皇帝宝玺,但它具有皇帝宝玺符证的作用,自古即有符玺连称之说,人所共识,所以收入《故宫经典:明清帝后宝玺》,惟作为附录,以供学人参考。
Table of Contents
牟言
壹 明代宝玺
国宝
御书钤用诸玺
宫殿名玺
赞颂天道勤求治理祝语玺
道录青词钤用诸玺及佛菩萨图形
后妃宝玺
皇帝升附庙号
附录 铁券

贰 清代宝玺
国宝
御书钤用诸玺
宝殿名玺
康熙诸玺
雍正诸玺
乾隆诸玺
嘉庆诸玺
道光诸玺
咸丰诸玺
同治诸玺
光绪诸玺
宣统诸玺
后妃宝玺
……
后记
出版后记
再版说明
Sample Pages Preview

Sample pages of Classics of Forbidden City: Imperial Seals of the Ming & Qing Dynasties (ISBN:7800476952,9787800476952)

牟言
宝玺者何?天子所佩曰玺,臣下所佩曰印。无玺书则王言无以达四海,无印章则有司之文栘不能行之于所属,此秦汉以来之事也。古者,上之所以示信于天下惟圭璧符节而已。诸侯朝于天子,则执其所受之圭以合焉。战国时人所佩方寸之印皆称玺。秦灭六国统一寰宇,惟皇帝所掌独称玺。秦始皇制六玺,曰:皇帝之玺、皇帝行玺、皇帝信玺、天子之玺、天子行玺、天子信玺。六玺之外又得蓝田玉,命李斯书其文曰:“受命于天既寿永昌”。汉制亦六玺。自此以降,魏晋南北朝隋唐,或六玺,或八玺不等,玺文大抵同前。武则天称帝改诸玺皆称宝。唐中宗即位复称玺。玄宗开元六年又称宝。天宝初改玺书为宝书。自此历代相沿皆称宝。至明清两朝则宝玺并称。此宝玺之由来也。
明太祖洪武元年制宝玺凡十七。其大者曰:皇帝奉天之宝,祀天地用之。曰皇帝之宝,凡诏若敕用之。曰皇帝行宝立封及赐劳用之。曰皇帝信宝,诏亲王大臣用兵用之,曰天子之宝,祀山川鬼神用之。曰天子行宝,封外国及赐劳用之。曰天子信宝,诏外夷调兵用之。曰制诰之宝,赐敕用之。曰广运之宝,奖谕臣工用之。曰皇帝尊亲之宝,册上尊号用之。曰皇帝亲亲之宝,敕谕亲王用之。曰敬天勤民之宝,奖谕来朝官员用之。有御前之宝,以进御座用之。又有表章经史之宝及钦文之玺。嘉靖时新制七宝,曰奉天承运大明天子之宝、大明受命之宝、巡狩天下之宝、垂训之宝、命德之宝、讨罪安民之宝、敕正万民之宝,与洪武元年所制共为二十四宝,皆玉制。皇后之宝册,金制。皇贵妃以下有册有印。掌宝玺符牌之官,有尚宝司卿一人,少卿一人,司丞一人,后增至三人。在内设尚宝监,有掌印太监一人,签书、掌司无定员。凡用宝,外尚宝司以揭帖赴尚宝监请旨,至女宫尚宝司领取,监视外司用讫,存号簿缴进。有明一代宝玺见之于宫书者,如上述。今以官书所载检点故宫旧藏明代遗留之宝玺,则伕者十之九,盖以明清之际,宫中曾遭变乱之故耳。然官书所未载夕宗玺,尚有大明皇帝之宝,文华殿之宝等诸玺。
You May Also Like
Classics of Forbidden City: Imperial Seals of the Ming & Qing Dynasties
$58.00