World Publishing Corporation

Sort by:
Image Item Name- Price
Cognitive Linguistics: An Introduction
Cognitive Linguistics: An Introduction
ISBN: 9787510087615 | Published on 01/2015
《西方语言学前沿书系·认知语言学丛书:认知语言学导论》主要内容包括:认知语言学事业综述;怎样才算了解一门语言?;认知语言学的本质:假设与承诺;语言、思维和经验中的普遍性与变异性;使用中的语言:语言知识、语言变化与语言习得;认知语义学;什么是认知语义学?;具身体验和概念结构等。
$19.96Faiz Di China:Bahasa China Asas Untuk Pelajar Malaysia
Faiz Di China:Bahasa China Asas Untuk Pelajar Malaysia
ISBN: 9787510075841 | Published on 04/2014
$13.00面向对外汉语教学的常用动词V+N搭配研究
面向对外汉语教学的常用动词V+N搭配研究
ISBN: 9787510071782 | Published on 01/2014
$7.20Faiz di China: Bahasa China Asas untuk Pelajar Malaysia
Faiz di China: Bahasa China Asas untuk Pelajar Malaysia
ISBN: 9787510058455 | Published on 11/2013
$14.00Bingo Chinese
Bingo Chinese
ISBN: 9787510069055 | Published on 10/2013 | Series: Bingo Chinese
$11.60One Hundred Ancient Poems
One Hundred Ancient Poems
Published on 05/2013
$5.96Polychrome Era: Shaanxi in Progress
Polychrome Era: Shaanxi in Progress
ISBN: 9787510058561 | Published on 04/2013
$5.00Natural Shaanxi: Beautiful Scenery
Natural Shaanxi: Beautiful Scenery
ISBN: 9787510058516 | Published on 04/2013
$5.00Foodies' Paradise: A Bite of Shaanxi
Foodies' Paradise: A Bite of Shaanxi
ISBN: 9787510058554 | Published on 04/2013
$5.00Historical and Cultural Heritages: Past Gloary of Shaanxi
Historical and Cultural Heritages: Past Gloary of Shaanxi
ISBN: 9787510058578 | Published on 04/2013
$5.00

Recommended Series

Monthly Specials For July