FEEDBACK

The She King: The Chinese Classic (Volume One of Two Volumes)

Price: $14.34 $10.08 (Save $4.26)
Only 1 left in stock, order soon.
Add to Wishlist

Table of Contents
PART Ⅰ.LESSONS FROM THE STATES
BOOK Ⅰ.THE ODES OF CHOW AND THE SOUTH
KWAN TS'EU
KOH T'AN
KEUEN—URH
KEW MUH
CHUNG—SZE
T'AOU YAOU
T'OO TSEU
FOW—E
HAN KWANG
JOO FUN
LIN CHE CHE
BOOK Ⅱ.THE ODES OF SHAOU AND THE SOUTH
TS'EOH CH'AOU
TS'AE FAN
TS'AOU—CH'UNG
TS'AE PIN
KAN T'ANG
HING LOO
KAOU YANG
YIH K'E LUY
P'EAOU YEW MEI
SEAOU SING
KEANG YEW SZE
YAY YEW SZE KEUN
HE PO NUNG
TSOW—YU
BOOK Ⅲ.THE ODES OF P'EI
PIH CHAU
LUH E
YEN—YEN
JEH YUEH
CHUNG FUNG
KEIH KOO
K'AE FUNG
HEUNG CHE
P'AOU—YEW—KOO—YEH
KUH FUNG
SHIH WEI
MAOU—K'EW
KEEN HE
TS'EUEN SHWUY
PIH MUN
PIH FUNG
TSING NEU
SIN—T'AE
URH—TSZE
BOOK Ⅳ.THE ODES OF YUNG
PEH CHOW
TS'EANG YEW TS'ZE
KEUN—TSZ' KEAE LAOU
SANG—CHUNG
SHUN CHE PUN—PUN
IING CHE FANG CHUNG
TE TUNG
SEANG SHOO
KAN MAOU
TSAE CH'E
BOOK Ⅴ.THE ODES OF WEI
K'E YUH
K'AOU PWAN
SHIH JIN
MANG
CHUH KAN
HWAN—LAN
HO KWANG
PIH HE
YEWHOO
MUH KWA
BOOK Ⅵ.THE ODES OF THE ROVAL DOMAIN
SHOO LI
KEUN—TSZE YU YIH
KEUN—TSZE YANG—YANG
YANG CHE SHWUY
CHUNG KUH
T'OO YUEN
KOH—LUY
TS'AE KOH
TA KEU
K'EW CHUNG YEW ME
……
BOOK Ⅶ.THE ODES OF CH'ING
BOOK Ⅷ.THE ODES OF TS'E
BOOK Ⅸ.THE ODES OF WEI
BOOK Ⅹ.THE ODES OF T'ANG
BOOK Ⅺ.THE ODES OF TS'IN
BOOK Ⅻ.THE ODES OF CH'IN
BOOK ⅩⅢ.THE ODES OF KWEI
BOOK ⅩⅣ.THE ODES OF TS'AOU
BOOK ⅩⅤ.THE ODES OF PIN
Sample Pages Preview
Sample pages of The She King: The Chinese Classic (Volume One of Two Volumes) (ISBN:9787205091811)

Sample pages of The She King: The Chinese Classic (Volume One of Two Volumes) (ISBN:9787205091811)
You May Also Like
The She King: The Chinese Classic (Volume One of Two Volumes)
$10.08