FEEDBACK

Key Concepts in Chinese Thought and Culture 8

Price: $13.77 $9.67 (Save $4.10)
Add to Wishlist

Table of Contents
1 āi jǐng xiě lè 哀景写乐
2 ài guò rú jiā爱国如家
3 bàdào霸道
4 běnwú本无
5 bīng xíng xiàng shuǐ兵形象水
6 bīng zhě, suǒyǐ jìn bào chú hài yě兵者,所以禁暴除害也
7 bù nián bù tuō, bù jí bù lí不黏不脱,不即不离
8 bù shè lǐlù, bù luó yánquán不涉理路,不落言筌
9 bùsìzhīsì不似之似
10 bùzhēnkōng不真空
11 cháng 常
12 chén shī zhǎn yì陈诗展义
13 chén yán wù qù 陈言务去
14 chéngmén-lìxuě 程门立雪
15 chéngqì 程器
16 chéng huái wèi xiàng 澄怀味像
17 chī 痴
18 chǒu 丑
19 chúnsù 纯素
20 cí慈
21 dà guò zhě xià liú大国者下流
22 dà yī jīngchéng大医精诚
23 dú wàn juàn shū, xíng wàn lǐ lù读万卷书,行万里路
24 fā hū qíng, zhǐ hū lǐyì 发乎情,止乎礼义
25 fā xiānnònɡ yú jiǎnɡǔ, jì zhìwèi yú dànbò发纤秾于简古,寄至味于淡泊
26 fǎ zhě, suǒyǐ jìn bào ér shuài shànrén yě法者,所以禁暴而率善人也
27 fánnǎo 烦恼
28 fēnɡyú 丰腴
29 fēngshàn 封禅
30 fěnɡyǒnɡ讽咏
31 fòxìng佛性
32 fú huó xiāng yǐ 福祸相倚
33 gōng yù shàn qí shì, bì xiān lì qí qì 工欲善其事,必先利其器
34 guàyáocí卦爻辞
35 ɡuānxiànɡ 观象
36 héxié 和谐
37 huángdì 皇帝
38 huǎnghū恍惚
39 jìlǐ 祭礼
40 jiǎmíng 假名
41 jiǎn俭
42 jiànyì-yǒngwéi 见义勇为
43 jīngxué 经学
44 jìngtǔ 净土
45 jūnzǐ-búqì君子不器
46 jùnxiàn 郡县
47 kǎn 坎
48 lí 离
49 lúnlǐ 伦理
50 lùnshuō 论说
51 miàohào庙号
52 niánhào年号
53 nièpán 涅槃
54 pànjiào判教
55 píngděng平等
56 pútí菩提
57 qínɡ fā yú shēnɡ情发于声
58 qínɡ jiān yǎ yuàn情兼雅怨
59 qínɡjiào情教
60 rénzhězì'ài仁者自爱
61 sānjiè三界
62 sānglǐ 丧礼
63 sè色
64 shǎngshàn-fá'è赏善罚恶
65 shèn zhōng zhuī yuǎn慎终追远
66 shēnglǜ声律
67 shèngrén圣人
68 shízhōng 时中
69 shì rén rú jǐ 视人如己
70 shìhào谥号
71 sòngzàn颂赞
72 wéi rén yòu jǐ为仁由己
73 wéi xué rì yì, wéi dào rì sǔn为学日益,为道日损
74 wén yǐ yì wéi zhǔ文以意为主
75 wúcháng无常
76 wǔlún五伦
77 wùsè 物色
78 xíyí檄移
79 xiánrén贤人
80 xiǎokāng小康
81 xìn yǐ chuán xìn, yí yǐ chuán yí 信以传信,疑以传疑
82 xū jǐ yǐ yòu shì虚己以游世
83 yìduì 议对
84 yìjiǎn 易简
85 yǒng yú bù gǎn勇于不敢
86 yòu游
87 yǒu wǒ zhī jìnɡ, wú wǒ zhī jìnɡ有我之境,无我之境
88 yǔn zhí jué zhōng允执厥中
89 zé则
90 zhāngbiǎo章表
91 zhāngjù章句
92 zhàocè诏策
93 zhǐchǐ yǒu wànlǐ zhī shì咫尺有万里之势
94 zhūzǐ-bǎijiā诸子百家
95 zhūzǐxué诸子学
96 zhùméng 祝盟
97 zōngjiào 宗教
98 zōngmiào 宗庙
99 zóuqǐ奏启
100 zūnshī-zhóngdào 尊师重道
术语表 List of Concepts
中国历史年代简表A Brief Chronology of Chinese History
 
Others Also Purchased
Key Concepts in Chinese Thought and Culture 8
$9.67