FEEDBACK

(上)3.2 哪个男生帅

IDuidChineseTrad.PinyinPinyin With numbersDefinitionImage
IDuidChineseTrad.PinyinPlainPYDefinitionImage
1721074漂亮漂亮 piào liangpiao4 liang5pretty; beautiful 0
2721075又……又……又……又…… yòu yòuyou4 you4both…and…; not only…but also… 0
3721076 chángchang2long 0
4721077时髦時髦 shí máoshi2 mao2in vogue; fashionable 0
5721078而且而且 ér qiěer2 qie3moreover; in addition; furthermore 0
6721079 shòushou4thin 0
7721080身材身材 shēn cáishen1 cai2stature; figure 0
8721081……极了……極了 leji2 le5extremely; exceedingly 0
9721082 ke3but; however (the abbreviation of 可是) 0
10721083觉得覺得 jué dejue2 de5think; feel 0
11721084有点儿有點兒 yǒu diǎnryou3 dian3r5slightly; a little; somewhat 0
12721085 pàngpang4fat; plump 0
13721086好看好看 hǎo kànhao3 kan4good-looking 0
14721087咱们咱們 zán menzan2 menwe or us (including both the speaker and the person or people spoken to) 0
15721088 bānban1class 0
16721089哪个哪個 gena3 ge5which; which one 0
17721090男生男生 nán shēngnan2 sheng1male student; boy 0
18721091不过不過 guòbu2 guo4but; however 0
19721092 yǎngyang3raise (animals) 0
20721093宠物寵物 chǒng chong3 wu4pet 0
21721094一定一定 dìngyi2 ding4surely; certainly; necessarily 0
22721095责任感責任感 rèn gǎnze2 ren4 gan3sense of responsibility 0
23721096关心關心 guān xīnguan1 xin1care about 0
24721097 měiMei3beautiful 0
25721098丑, 醜 chǒuChou3ugly 0
26721099 féifei2fat; fertile 0
27721100 ǎiai3short (in height) 0
28721101身体身體 shēn shen1 ti3the body 0
29721102 tóutou2head 0
30721103鼻子鼻子 zibi2 zi5nose 0
31721104 zuǐzui3mouth 0
32721105耳朵耳朵 ěr duoer3 duo5ear 0
33721106皮肤皮膚 pi2 fu1skin 0
34721107 shǒushou3hand 0
35721108胳膊胳膊 boge1 bo5arm 0
36721109腿, 骽 tuǐtui3leg 0
37721110 jiǎojiao3foot 0