FEEDBACK

Collection of Xu Yuanchong Translation Works (27 vols)

Price: $831.78 $584.50 (Save $247.28)
Only 1 left in stock, order soon.
Add to Wishlist

  • Author: Xu Yuanchong;
  • Language: Chinese, English
  • Page: 11208
  • Publication Date: 09/2013
  • ISBN: 9787511014344
  • Publisher: Dolphin Book
Table of Contents
《第一卷 论语》目录: 
序 
学而篇第一 
为政篇第二 
八佾篇第三 
里仁篇第四 
公冶长篇第五 
雍也篇第六 
述而篇第七 
泰伯篇第八 
子罕篇第九 
乡党篇第十 
先进篇第十一 
颜渊篇第十二 
子路篇第十三 
宪问篇第十四 
卫灵公篇第十五 
季氏篇第十六 
阳货篇第十七 
微子篇第十八 
子张篇第十九 
尧曰篇第二十 
代后记 
…… 
《第二卷 道德经》 
《第三卷 诗经》 
《第四卷 楚辞》 
《第五卷 汉魏六朝诗选》 
《第六卷 唐诗三百首》 
《第七卷 唐五代词选》 
《第八卷 宋词三百首》 
《第九卷 元曲三百首》 
《第十卷 宋元明清诗选》 
《第十一卷 西厢记》 
《第十二卷 牡丹亭》 
《第十三卷 长生殿》 
《第十四卷 桃花扇》 
《第十五卷 中国古诗词选》 
《第十六卷 一切为了爱情 水上 飞马腾空》 
《第十七卷 昆廷·杜沃德》 
《第十八卷 雨果戏剧选 上》 
《第十九卷 雨果戏剧选 下》 
《第二十卷 红与黑 上》 
《第二十一卷 红与黑 下》 
《第二十二卷 人生的开始 高老头》 
《第二十三卷 包法利夫人》 
《第二十四卷 哥拉·布勒尼翁》 
《第二十五卷 约翰克里斯托夫 上》 
《第二十六卷 约翰克里斯托夫 中》 
《第二十七卷 约翰克里斯托夫 下》
Collection of Xu Yuanchong Translation Works (27 vols)
$584.50