FEEDBACK

(上)1.1 认识新朋友

IDuidChineseTrad.PinyinPinyin With numbersDefinitionImage
IDuidChineseTrad.PinyinPlainPYDefinitionImage
1910242 you 0
2910243 hǎohǎogood; fine; nice 0
3910244 jiàojiàobe called 0
4910245什么什麼 shén meshén mewhat 0
5910246名字名字 míng zimíng ziname; given name 0
6910247 I; me 0
7910248 nenea modal particle used to form a tag question, such as "What about...?" or "And...?" 0
8910249 xìngxìngbe surnamed 0
9910250 shìshìam; is; are (to be) 0
10910251 rénrénperson; people 0
11910252 mamaa modal particle used to form a yes-or-no question 0
12910253 duìduìright; correct 0
13910254 which; what 0
14910255 guóguo2country (the short form of 国家 guójiā) 0
15910256认识認識 rèn shirèn shiknow; get acquainted with sb. 0
16910257 hěnhěnquite; very 0
17910258高兴高興 gāo xìnggāo xìnghappy; glad; cheerful 0
18910259 also; as well 0
19910260乌兰乌兰 lánwu1 lan2Wulan 0
20910261田中田中 tián zhōngtian2 zhong1Tanaka (Japanese surname) 0
21910262樱子樱子 yīng ying1 zi3Sakurako (Japanese name) 0
22910263日本日本 běnRì běnJapan 0
23910264马来西亚 lái ma3 lai2 xi1 ya4 Malaysia 0
24910269国家國家 guó jiāguo2 jia1country 0
25910270中国中國 zhōng guóZhong1 guo2China 0
26910271新加坡新加坡 xīn jiā Xin1 jia1 po1Singapore 0
27910272印度印度 yìn Yin4 du4India 0
28910273印度尼西亚印度尼西亞 yìn Yin4 du4 ni2 xi1 ya4Indonesia (the abbreviation is 印尼 Yìnní) 0
29910274泰国泰國 tài guóTai4 guo2Thailand 0
30910275菲律宾菲律賓 fēi bīnFei1 lu:4 bin1the Philippines 0
31910276越南越南 yuè nánYue4 nan2Vietnam 0
32910277韩国韓國 hán guóHan2 guo2The Republic of Korea 0
33910278澳大利亚澳大利亚 ào ao4 da4 li4 ya4Australia 0
34910279新西兰新西蘭 xīn lánXin1 xi1 lan2New Zealand 0
35910280美国美國 měi guóMei3 guo2United States 0
36910281加拿大加拿大 jiā Jia1 na2 da4Canada 0
37910282巴西巴西 Ba1 xi1Brazil 0
38910283英国英國 yīng guóYing1 guo2The United Kingdom 0
39910284法国法國 guóFa3 guo2France 0
40910285德国德國 guóDe2 guo2Germany 0
41910286西班牙西班牙 bān Xi1 ban1 ya2Spain 0
42910287俄罗斯俄罗斯 é luó e2 luo2 si1Russia 0
43910288南非南非 nán fēiNan2 fei1South Africa 0