FEEDBACK

Version of Classical Chinese Poetry: Golden Treasury of Yuan, Ming and Qing Poetry

Price: $3.42 $2.40 (Save $1.02)
Sorry, this product is currently out of stock.

Table of Contents
落花(郝经) 
江天暮雪(陈孚) 
博浪沙(陈孚) 
感旧歌者(戴表元) 
观梅有感(刘因) 
岳鄂王墓(赵孟頫) 
离扬州(范椁) 
湖州竹枝词(张雨) 
应教题梅(王冕) 
梅花(王冕) 
严陵钓台(张以宁) 
越歌(宋濂) 
春蚕(刘基) 
石灰吟(于谦) 
田舍夜春(高启) 
桃花庵歌(唐寅) 
折花仕女(沈周) 
秋江词(何景明) 
偶见(徐祯卿) 
对月感秋(吴承恩) 
又寄升庵(黄峨) 
戚将军赠宝剑歌(王世贞) 
晓征(戚继光) 
东阿道中晚望(哀宏道) 
留题秦淮丁家水阁(钱谦益) 
咏同心兰(钱谦益) 
西湖(柳如是) 
阻雪(吴伟业) 
哭亡姬乔氏(李渔) 
独往(方以智) 
塞下曲(顾炎武) 
自题桃花杨柳图(顾媚) 
悼亡四首(选一)(王夫之) 
北固山看大江(孔尚任) 
客发苕溪(叶燮) 
秋暮吟望(赵执信) 
花前(屈大均) 
马嵬(袁枚) 
哭聪娘(袁枚) 
竹石(郑燮) 
题画(蒋士铨) 
赠曹雪芹(敦敏) 
别老母(黄景仁) 
出嘉峪关感赋(林则徐) 
己亥杂诗之五(龚自珍) 
己亥杂诗之一二五(龚自珍) 
自沽益出宣威入东川(郑珍) 
日本杂事诗(黄遵宪) 
晨登衡岳祝融峰(谭嗣同) 
牡丹亭(节选)(汤显祖)
Sample Pages Preview

Yu Qian 
You come out of deep mountains after hammer blows; 
Under fire and water tortures you're not in woes. 
Though broken into pieces, you will have no fright; 
You'll purify the world by washing it e'er white. 
田舍夜春 
高启 
新妇春粮独睡迟, 
夜寒茅屋雨来时。 
灯前每嘱儿休哭, 
明日行人要早炊。 
Gao Qi 
The wife is husking rice till late into the night, 
Alone in thatched cottage cold with wind and rain. 
She tells her baby not to cry by candlelight, 
For early risers need their meal to start again. 
桃花庵歌 
唐寅 
桃花坞里桃花庵, 
桃花庵里桃花仙; 
桃花仙人种桃树, 
又摘桃花换酒钱。 
酒醒只在花前坐, 
酒醉还来花下眠; 
半醉半醒日复日, 
花落花开年复年。 
但愿老死花酒间, 
不愿鞠躬车马前; 
车尘马足富者趣 
酒盏花枝贫者缘。 
若将富贵比贫者, 
一在平地一在天。 
若将贫贱比车马, 
他得驱驰我得闲。 
别人笑我忒风癫, 
我笑他人看不穿; 
不见五陵豪杰墓, 
无花无酒锄作田!
Version of Classical Chinese Poetry: Golden Treasury of Yuan, Ming and Qing Poetry
$2.40