FEEDBACK

Children Learn Pinyin (6 VCD)

Price: $10.01 $7.03 (Save $2.98)
Only 5 left in stock, order soon.
Add to Wishlist

Table of Contents
DISC 1
01 a
02 o
03 e
04 i
05 u
06 v
07 ai
08 ei
09 ui
10 ao
11 ou
12 iu
13 ie
14 ve
15 er
16 an
17 en
18 in
19 un
20 vn
21 ang
22 eng
23 ing
24 ong

DISC 2
01 b
02 p
03 m
04 f
05 d
06 t
07 n
08 l
09 g
10 k
11 h
12 j
13 q
14 x
15 z
16 c
17 s
18 y
19 w
20 r
21 zh
22 ch
23 sh

DISC 3
01 拼音王国的危机
02 奇妙的拼音王国
03 毫无线索
04 一丝线索
05 接近目标
06 发现L的家

DISC 4
01 字母L的家
02 又有新线索
03 奇怪的字母
04 一路寻找
05 山坡上的调查
06 最后的希望
07 拼音王国大团圆
08 总复习

DISC 5
01 一个小礼物
02 读读这封信
03 发现目标了
04 来到动物园
05 可疑的书包
06 地图通向何方
07 水中世界
08 漂亮的小房子

DISC 6
01 东南西北在哪里
02 天空真迷人
03 迎接考验吧
04 寻找伙伴
05 变魔术
06 独立完成任务
07 我成功了
08 我是汉字聪明仔
09 认一认 读一读
You May Also Like
Children Learn Pinyin (6 VCD)
$7.03