FEEDBACK

Meaning of 弹痕累累

Use your mouse
to draw a Chinese
character here
(Trad.: 彈痕累累)
Pinyin: dàn hén léi léi

English Definition: bullet-ridden
Pinyin: dàn hén lěi lěi

English Definition: bullet-riddled