FEEDBACK

Meaning of 创伤后心理压力紧张综合症

Use your mouse
to draw a Chinese
character here
chuāng shāng hòu xīn jǐn zhāng zōng zhèng (Trad.: 創傷後心理壓力緊張綜合症)
post-traumatic stress disorder (PTSD)