FEEDBACK

Meaning of 中石油川东钻探公司

Use your mouse
to draw a Chinese
character here
zhōng shí yóu chuān dōng zuàn tàn gōng (Trad.: 中石油川東鑽探公司)
Chuandong Oil Drilling & Exploration Company (CODEC)