FEEDBACK

Diccionario Esencial de Chino-800 caracteres chinos(con han yu pin yin)

Price: $15.22 $9.00 (Save $6.22)
Add to Wishlist

Details
《汉语800字》是一本专门为海外汉语学习者编写的实用字典,旨在快速掌握汉语中最常用的汉字。选用例词、例句力求简洁明了、通俗易懂,学习以后就可以在生活中使用。为方便学习,每个汉字、例词、例句都标注了汉语拼音,例词、例句都有相应的西班牙语翻译。可以利用拼音和部首的方法迅速检索到所需要的汉字。
Diccionario Esencial de Chino-800 caracteres chinos(con han yu pin yin)
$9.00