FEEDBACK

Meaning of 黄南藏族自治州

Use your mouse
to draw a Chinese
character here
huáng nán zàng zhì zhōu (Trad.: 黃南藏族自治州)
Huangnan Tibetan autonomous prefecture (Tibetan: Rma-lho Bod-rigs rang skyong khul) in Qinghai
Example Sentences