FEEDBACK

Meaning of 联合国难民事务高级专员办事处

Use your mouse
to draw a Chinese
character here
lián guó nán mín shì gāo zhuān yuán bàn shì chù (Trad.: 聯合國難民事務高級專員辦事處)
Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)