FEEDBACK

Meaning of 普通高等学校招生全国统一考试

Use your mouse
to draw a Chinese
character here
tōng gāo děng xué xiào zhāo shēng quán guó tǒng kǎo shì (Trad.: 普通高等學校招生全國統一考試)
NCEE, National College Entrance Examination (college entrance exam in PRC); usually abbr. to 高考