FEEDBACK

Meaning of 国务院台湾事务办公室

Use your mouse
to draw a Chinese
character here
guó yuàn tái wān shì bàn gōng shì (Trad.: 國務院台灣事務辦公室)
Taiwan Affairs Office