FEEDBACK

Meaning of 善有善报恶有恶报若然不报时辰未到

Use your mouse
to draw a Chinese
character here
shàn yǒu shàn bào è yǒu è bào ruò rán bào shí chén wèi dào (Trad.: 善有善報惡有惡報若然不報時晨未到)
Virtue has its reward, evil its retribution; it is just a matter of time.