FEEDBACK

Meaning of 中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室

Use your mouse
to draw a Chinese
character here
zhōng yāng rén mín zhèng zhù xiāng gǎng bié xíng zhèng lián luò bàn gōng shì (Trad.: 中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室)
Liaison Office of the Central People's Government in the Hong Kong Special Administrative Region