FEEDBACK

Meaning of 中国石油化工股份有限公司

Use your mouse
to draw a Chinese
character here
zhōng guó shí yóu huà gōng fèn yǒu xiàn gōng (Trad.: 中國石油化工股份有限公司)
China Petroleum and Chemical Corporation, Sinopec; abbr. to 中石化