FEEDBACK

Meaning of 世界维吾尔代表大会

Use your mouse
to draw a Chinese
character here
shì jiè wéi ěr dài biǎo huì (Trad.: 世界維吾爾代表大會)
World Uighur Congress