FEEDBACK

Meaning of 证券柜台买卖中心

Use your mouse
to draw a Chinese
character here
zhèng quàn guì tái mǎi mài zhōng xīn (Trad.: 證券櫃檯買賣中心)
GreTai Securities Market (GTSM)