FEEDBACK

Meaning of 无一事而不学,无一时而不学,无一处而不得

Use your mouse
to draw a Chinese
character here
shì ér xué , shí ér xué , chù ér (Trad.: 無一事而不學,無一時而不學,無一處而不得)
Study everything, at all times, everywhere (Zhu Xi 朱熹 )