FEEDBACK

Meaning of 善有善报,恶有恶报,若然不报时晨未到

Use your mouse
to draw a Chinese
character here
shàn yǒu shàn bào , è yǒu è bào , ruò rán bào shí chén wèi dào (Trad.: 善有善報,惡有惡報,若然不報時晨未到)
Good has its reward and evil has its recompense. The payback is just a matter of time