FEEDBACK

Meaning of 中航技进出口有限责任公司

Use your mouse
to draw a Chinese
character here
zhōng háng jìn chū kǒu yǒu xiàn rèn gōng (Trad.: 中航技進出口有限責任公司)
China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC)