FEEDBACK

Meaning of 中国银行业监督管理委员会

Use your mouse
to draw a Chinese
character here
zhōng guó yín háng jiān guǎn wěi yuán huì (Trad.: 中國銀行業監督管理委員會)
China Banking Regulatory Commission (CBRC)