FEEDBACK

Meaning of 中国航天技术进出口公司

Use your mouse
to draw a Chinese
character here
zhōng guó háng tiān shù jìn chū kǒu gōng (Trad.: 中國航天技術進出口公司)
China National Aero-Technology Import-Export Corporation (CATIC)