FEEDBACK

Meaning of 中国石油天然气集团公司

Use your mouse
to draw a Chinese
character here
zhōng guó shí yóu tiān rán tuán gōng (Trad.: 中國石油天然氣集團公司)
China National Petroleum Corporation