FEEDBACK

Meaning of 中国石油和化学工业协会

Use your mouse
to draw a Chinese
character here
zhōng guó shí yóu huà xué gōng xié huì (Trad.: 中國石油和化學工業協會)
China Petrol and Chemical Industry Association (CPCIA)