FEEDBACK

Meaning of 中华人民共和国中央军事委员会

Use your mouse
to draw a Chinese
character here
zhōng huá rén mín gòng guó zhōng yāng jūn shì wěi yuán huì (Trad.: 中華人民共和國中央軍事委員會)
PRC Central Military Commission